آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان هواسر (گلایدر)

مأموریت طراحی و ساخت خلاقانه‌ی هواسر (گلایدر) با کمترین ابعاد و برد مشخص

رده دانش‌جویی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان سفینه‌ی ماه‌نشین شبیه‌ساز سفینه‌ی ماه‌نشین

مأموریت بالابردن یک محموله تا یک ارتفاع خاص، شناوری، و سپس فرود ایمن با استفاده از نیروی جت سیال و بدون استفاده از ملخ ویا چتر

رده دانش‌جویی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان هواسر (گلایدر) هدف‌زن

مأموریت ساخت یه هواسر (گلایدر) هدف‌زن و شرکت در مسابقه

رده دانش‌جویی