آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان نقاشی هوافضایی

مأموریت کشیدن نقاشی هوافضایی، ارسال به مسابقات و شرکت در مسابقه به صورت غیر حضوری البته کسایی که بخوان میتونن برای بازدید از مسابقه بیان

رده ابتدایی

آیین‌نامه‌ی گرایش عنوان جانمایی سیستم‌ها

مأموریت جانمایی قطعات آماده‌ی هواپیما(که بهتون داده میشه) از نوع‌های مختلف در محل و شرکت در مسابقه

رده ابتدایی